Bereket Katılım Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası

1. DAYANAK
Şirket bünyesinde, 28/08/2012 tarih ve 500 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna yapılacak olan kurumsal bilgilendirmelerin paylaşımına ilişkin hususlar karara bağlanmıştır.

2. AMAÇ, YETKİ VE KAPSAM
Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların, pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, alacaklılar, reasürörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Tüm şirket çalışanları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belirtilen amaca hizmet etmesi adına etik ilkeler ve şirket kurum kültürü değerleri doğrultusunda hareket etmesi beklenmektedir. Belirtilen ilke ve değerlere uyulup uyulmadığı şirket yöneticilerinin sorumluluğunda olmasının yanı sıra Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da takip edilmektedir.

3. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI
Belirtilen amaca hizmet etmesi adına aşağıda ifade edilen kanallardan kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

 • Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları: Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablolar, ilgili mali tablolara ilişkin dipnotlar ve açıklamalar ile yarıyıl ve yıl onlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporları, öngörülen süreler içerisinde sorumlu yöneticilerimiz tarafından imzalanarak tekaful.bereket.com.tr adresli internet sitemiz üzerinden yayınlanmaktadır.
   
 • Faaliyet Raporları: Şirket faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında ticari sır dışındaki, mevzuatın gerekleri ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporu, her yıl gerekli açıklamaları ve bilgilendirmeyi içerek şekilde hazırlanarak hem pay sahiplerine sunulmakta, hem de internet sitesinde yer almaktadır.
   
 • Özel Durum Açıklamaları: Şirkete ait özel durumların kamuya açıklanmasına kadar geçen sürede gizliliğin sağlanması esastır. Sigortacılık mevzuatı gereğince şirket ve müşteri sırlarının saklanması ve kanunen açıkça yetkili merciler dışındaki kişilere açıklanmaması hususunda titizlik gösterilmektedir. Yapılacak olan özel durum açıklamalarında Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer rol oynayabilir.
   
 • Ticaret Sicil Gazetesi: Ana sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantısı veya sermaye artırımı gibi durumlarda Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır.
   
 • Basın Açıklamaları, Tanıtım ve Toplantı Faaliyetleri: Basın ile yapılacak olan görüşme veya yazılı cevaplamalarda Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer rol oynayabilir. Yurt içi veya yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantılarına veya reasürör görüşmelerine Genel Müdür, finansal yönetim, teknik işler ve raporlamalardan sorumlu yöneticiler ile belirlenecek olan diğer yöneticiler katılabilir.
   
 • Kurumsal İnternet Sitesi: tekaful.bereket.com.tr adresinde yer alan internet sitemiz kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır. Duyurular, şirket kurumsal bilgileri, sermaye yapısı ve dönemsel mali sonuçlar internet sitesinde yer almaktadır. Web sitesinin güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.
   
 • Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenler dışındaki diğer hususlara ait bildirimler, şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak sorumlu yöneticiler tarafından kamuya duyurulabilir.
DUYURU

Bereket Tekafül Web Sitesi Yayında!

Bereket Katılım Sigorta ve Bereket Katılım Hayat web sitesi www.berekettekaful.com.tr yayında!

Devamını Oku