KURUMSAL SAYFA

Tekafül Nedir?

Tekafül Nedir?

Tanımı

Tekafül Sigortacılığı, yardımlaşma usulü ile yapılan karşılıklı bir sigorta türüdür. Arapçada “Karşılıklı Garanti Vermek” ve “Birbirine Kefil Olmak” anlamlarına gelen tekâfül kelimesi ülkemizde katılım olarak karşılığını bulur.
İsminden de anlaşılacağı üzere Tekafül Sigortacılığında amaç, bu sigortaya dahil olan kişiler arasında dayanışma ve yardımlaşma sağlanmasıdır. Kişiler tarafından ortak bir havuzda toplanan katkı payları, yine grup içinde ihtiyacı olan kişiler tarafından kullanılır.

Tekafül Sigortacılığı’nda geçerli olan bazı tanımlar vardır. Katılımcı, katkı primi, Tekafül fonu, bakiye, katılım reasüransı, likidite imkânı ve danışma komitesi bu sigorta türünde geçerli olan başlıklardır.

Katılımcı

Kendisi gibi diğer katılımcıların da riskini kabul ederek risk paylaşımı yapan, Tekafül Sigortacılığı’nın özünde yatan dayanışma esası ile katkı primi ödeyen kişidir.

Katkı Payı

Risk paylaşımının yanı sıra dayanışma için de riskin karşılanması adına ödenen bedeldir. (Bağış)

Tekafül Fonu

Şirket tarafından vekil veya ortak sıfatıyla katılım esaslarına göre yönetilen; katkı payı, katkı payından elde edilen finansal gelirler, tazminat ödemeleri, tazminat karşılıkları ve bunlara müteallik diğer gelir ve yükümlülüklerin Şirket hesaplarından bağımsız olarak izlendiği katılımcı fonudur.

Bakiye

Sigortaya dahil olanların ödediği katkılar ve bu katkıların gelirlerinin yanı sıra Tekafül fonunda belirtilen harcamalar düşüldükten sonra fonda kalan meblağdır.

Katılım Reasüransı

Dayanışma, risk paylaşımı ve finans ilkelerine dayanan ikili sigortayı (reasürans) temsil eden kavramdır.

Likidite İmkânı

Tekafül fonu eğer idari ve yasal yükümlülüklerini yerine getirme sürecinde fondaki bakiyede eksik kalırsa şirket Tekafül fonuna geri almak koşulu ile finansman sağlar. Geçici süreli verilen bu desteğe ise likidite imkânı denir.

Danışma Komitesi

Tekafül Sigortacılığı ilkelerini ve işleyişini kontrol eden, yapılacak olan faaliyetlere uygunluk veren komitedir.

 • Risklerin belirli bir grup içinde dağıtılması mantığı ile işleyen Tekafül Sigortacılığının bazı temel ilkeleri bulunur. Bu ilkeler:

  Yardımlaşma amacı olmalıdır.

  Sigortalılardan toplanan primler, faizsiz şekilde ve Danışma Komitesi onayından geçmiş alanlarda değerlendirilir.

  Havuzda toplanan primler, sigortaya dahil olan kişilere aittir.

  Teminat verilen konularda seçici davranılır. Bu konuda uzman kişiler tarafından hizmet alınır.

 • Tekafül sisteminde katılımcıların gönüllülüğü esastır. Bu nedenle toplanan katkılar prim değil teberru’, yani bağış olarak nitelendirilmektedir. Katılımcılardan toplanan bu katkıların sahipliği tamamen katılımcılara aittir ve bu fonların yatırıma yönlendirilen kısımları İslami usullere uygun finansal araçlara yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde Tekafül, geleneksel sigortacılığın İslami prensiplerle uyuşmayan kısımlarından arındırılmış hali olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Tekafül Sigortacılığı, ülkelerin ve bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli birçok uygulama ile zaman içerisinde hızla yayılmıştır. Şirketler, vekâlet, mudarebe, vekâlet/mudarebe karması (hibrit) model veya danışma komitesinin onaylayacağı başka bir model çerçevesinde faaliyette bulunabilir. 

  Şirketimiz Performans Destekli Özendirici Vekâlet Modeli (PDÖVM)’ni benimseyerek sektöre Tekafül Sigortacılığı alanında yeni bir soluk kazandırmayı hedeflemektedir. Sektörde uygulanan modeller aşağıdaki gibidir.

  Mudarebe Yönetim Modeli:
  Şirketin, Tekafül fonunun yönetimi ile ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında aldığı yönetim ücretinin emek sermaye ortaklığı çerçevesinde kâr paylaşımı esasına göre belirlendiği şirket yönetim modelidir. Mudarebe modelinde şirket toplanan primlerin işletilmesinden ve idaresinden sorumlu bir müteşebbis gibi hareket etmektedir. İşletilen havuza ait meblağdan elde edilen kazanç da şirket ve havuz arasında önceden belirlenmiş bir oran dahilinde paylaştırılır.

  Vekâlet Yönetim Modeli:
  Şirketin, Tekafül fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında vekâlet ücreti aldığı şirket yönetim modelidir. Vekâlet modelinde operatör şirket, havuzu işletmeye başlamadan önce birikimlerin bir kısmını kendine bir ücret olarak almaktadır. Bu ücrete vekâlet ücreti adı verilmektedir. Bu modelin temel ilkesi şirketin poliçe sahibinin vekili gibi hareket etmesidir. Şirketin rolü havuza ait tüm işlemleri önceden belirlenmiş bir ücret mukabilinde yerine getirmektir.

  Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model:
  Şirketin, Tekafül fonu yönetimi ile sigorta ile ilgili diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekâlet ücreti aldığı, teknik kârın tamamının katılımcılara dağıtıldığı fakat yatırım kârının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden paylaşıldığı modeldir.

DUYURU

Bereket Tekafül Web Sitesi Yayında!

Bereket Katılım Sigorta ve Bereket Katılım Hayat web sitesi www.berekettekaful.com.tr yayında!

Devamını Oku