KURUMSAL SAYFA

Şirket Uygulamaları

Bereket'in dinamik, yenilikçi ve modern yapısıyla dikkat çeken
İçeriğine göz atın.

Şirket Uygulamaları
Şirketimizin Uyguladığı Model
Performans Destekli Özendirici Vekalet Modeli (PDÖVM):
PDÖVM, klasik Tekafül sigortacılığı modellerinin zaaflarını ortadan kaldırdığı gibi sigortacılıkta hem yatırımların hem de ana faaliyetin performansının bütünleşmesini sağlayarak bakiye paylaşımını esas alır. Kısacası, PDÖVM ‘de vekil şirkete, vekâlet ücretinin yanı sıra oluşması halinde pozitif bakiye paylaşımı teşviki sunulur.
 • Şirketlerimizin aşağıda belirtilen branşlarda faaliyet gösterecektir.

  Kaza
  Hastalık-Sağlık
  Kara Araçları(Kasko)
  Yangın(DASK Hariç)
  Nakliyat
  Genel Sorumluluk
  Genel Zararlar(Mühendislik)
  Finansal Kayıplar
  Kefalet
  Hukuksal Koruma
  Hayat
  Ferdi Kaza
 • Bereket Katılım Hayat A.Ş. vekil operatör olarak katılımcılardan alınan sigorta primi üzerinden ilk yıl için %15 devam eden iki yılda ise %25 vekalet ücreti alır.

  Bereket Katılım Sigorta A.Ş. vekil operatör olarak katılımcılardan alınan sigorta primi üzerinden ilk yıl için %20 devam eden yıllarda %18 vekalet ücreti alır.

 • Faaliyet yılı henüz dolmadığından herhangi bir istatistiki veri bulunmamaktadır.

 • Şirketimizin varlık yatırım politikası; faizsiz finans ilkelerinin yanı sıra 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkartılan Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine ve Teknik Karşılıklarının Yatırılacağı Varlıklara ilişkin yönetmeliklerin getirdiği sınırlamalara uyumlu olacaktır.

 • Şirketimiz Tekafül fonuna ilişkin, gelir ve harcama kalemleri aşağıdaki gibidir.

  Gelir Kalemleri;

  Katılımcıdan alınan katkı primi
  Yatırım Gelirleri
  Gider Kalemleri;

  Hasar Tazminatları
  Retekafül Ödemeleri
  Vekalet Ücreti
 • Şirketimiz, her dönem sonunda Tekafül fonu için genel kabul görmüş aktüeryal ve katılım finans prensiplerine uygun şekilde bakiye hesaplaması yapar. Söz konusu hesaplama sonrası fonda oluşan açık veya fazla şirketimiz internet sitesinde duyurulur.

  Katılımcıların sözleşme öncesi veya sigorta sözleşmesinde açıkça bilgilendirilmesi şartıyla, söz konusu bakiyenin fazla vermesi durumunda, bu tutarın;

  Katkı primlerinin düşürülmesi için kullanılması,

  Gelecekteki öngörülemeyen riskler için ihtiyat fonunun ayrılması,

  Şirketin pay almasına müsaade edilmeksizin, tamamen ya da kısmen katılımcılar arasında paylaştırılması,

  Danışma komitesinin onaylayacağı başka bir şekilde değerlendirilmesi, mümkündür.

  Bakiyenin, tamamen ya da kısmen katılımcılara dağıtımı, sigorta sözleşmesinde belirtilmesi ve şirketin yeterli sermaye şartını haiz olduğunun şirket aktüeri tarafından onaylanması kaydıyla, aşağıdaki yollardan biriyle yapılabilir;

  İlgili dönem içerisinde tazminat alıp almadıklarına bakılmaksızın ödedikleri katkı primlerine göre bütün katılımcılara dağıtılabilir.

  İlgili dönem içerisinde hiçbir şekilde tazminat almayan katılımcılara dağıtılabilir.

  İlgili dönem içerisinde tazminat alıp almadığına bakılmaksızın fona pozitif katkı sağlayan tüm katılımcılara dağıtılabilir.

  Danışma komitesinin onaylayacağı başka bir usulle dağıtılabilir.

  Bakiyenin danışma komitesinin onaylayacağı başka bir şekilde değerlendirilmesi veya bakiye iadesinin danışma komitesinin onaylayacağı başka bir usulle dağıtılması durumunda, bu husus şirket internet sitesi üzerinden duyurulur.

  Bakiye iadesi hesaplamaları ile iade hesaplama çizelgeleri, şirketimiz internet sitesi üzerinden yayımlanır. İade çıkması durumunda, bu tutarın ne şekilde değerlendirileceğinin/dağıtılacağı sigorta sözleşmesinde belirtilir ve internet sitemizde duyurulur.

  Sorumluluk ve hayat Tekafül Sigortacılığı alanlarında faaliyet gösteren şirketler, üstlendikleri risklerin uzun vadeli olması nedeniyle, bakiye hesabı, bakiyenin dağıtım yöntemi ve ne sıklıkla bakiye dağıtımı yapılacağı gibi hususlar, şirket Aktüerinin onayı sonrası danışma komitesinin uygun görüşü ile belirlenir.

  Şirketimiz, bakiye iadesinin yazım yılından itibaren kaç yıl sonra dağıtılacağına, faaliyet gösterilen branş ile ürünün özelliğini dikkate alarak ve şirket Aktüerinin onayı sonrası danışma komitesinin uygun görüşü ile belirler.

  Hak sahipleri tarafından zamanında aranmayan bakiye iadeleri, Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar mevzuatına tabidir.

  Tekafül fonunun fazla vermesi halinde gelecekteki öngörülemeyen riskler için ihtiyat fonu ayrılması durumunda, bu fon hiçbir surette şirket sermayedarlarına/üyelerine temettü olarak dağıtılamaz ve dağıtılabilir kar hesabında dikkate alınmaz.

 • İlk 3 yıl ihtiyatlılık gereği tüm fonlardan fon fazlası iadesi yapılmayacaktır

 • Şirketimiz, katılımcıların katkılarından oluşan Tekafül fonu ile sermayedarlarının/üyelerinin fonunu ayrı yönetir. Tekafül Sigortacılığı faaliyetinde bulunacak kooperatif şirketleri, üyeleri dışındakilere sigortacılık hizmeti sunmaları durumunda, katılımcıların katkılarından oluşan Tekafül fonu ile kooperatif üyelerinin hesaplarını ayrı yönetmekle yükümlüdür. Tazminat ve reasürans/katılım reasüransı ödemeleri, acente komisyon masrafları ve yasal yükümlülükler dahil olmak üzere, sigorta faaliyetleri ile ilgili bütün masraf ve komisyonlar Tekafül fonundan katılımcılar adına şirket tarafından karşılanır. Tekafül fonunun gelirlerinin ve harcama kalemlerinin katılımcılar açısından sağlıklı takibi ile sistemin güvenirliğinin sağlanmasını teminen, Şirket, Tekafül fonunun gelir ve harcama kalemlerini yıllık dönemler itibariyle internet sitesinde duyurur. Şirket, birikim amaçlı hayat Tekafül Sigortacılığı ürünlerinde Tekafül fonunun yanında ayrıca katılımcıların birikim amaçlı katkı primi ödemelerinin ve bunların katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçlarından elde edilen getirilerinin takip edildiği katılımcı yatırım fonunu da yönetir.

 • Tekafül sigorta şirketleri yapıları gereği katılım reasürans şirketleriyle çalışmak durumundadırlar. Şirketimiz Reasürans işlemlerini Re-Tekafül şirketleri ile gerçekleştirmektedir. Ancak katılım reasürans şirketlerinin sayı ve kapasite olarak yetersiz olması sebebiyle, danışma komitelerinin onayıyla, geleneksel reasürans şirketleriyle çalışılması zorunluluğu ortaya çıkabilir.

  Şirketimizin 2020 yılında çalıştığı reasürans ve katılım reasürans şirketleri aşağıdadır;

  Şirket Adı
  Swiss Retakafül
 • Tekafül fonunun yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yetersiz kalması ve alınan reasürans veya katılım reasüransı korumasının kifayet etmemesi halinde şirket, yaşanan açığı likidite imkanı yoluyla kapatır. Şirket tarafından likidite imkanı yoluyla Tekafül fonuna aktarılan tutar, ilerleyen dönemlerde fonda oluşan pozitif bakiyeden karşılanabilir.

  Şirket tarafından sağlanan likidite imkânı karşılığında geri alınacak tutar, danışma komitesinin onayı ile belirlenen araç ve yöntemler ile değerlendirilerek tespit edilebilir. Bu husus, şirket internet sitesinde duyurulur.

  Birbirini takip eden 3 takvim yılı süresince likidite imkânı sunmak durumunda kalan şirket; söz konusu durumun gerekçelerini ve bu durumun giderilmesi için alınacak tedbirleri Müsteşarlığa sunar.

  İlgili kanunun 20’nci maddesi kapsamında şirket portföyleri için belirtilen tedbirler Tekafül Sigortacılığında Tekafül fonu için de uygulanır.

  Kaynak : 20 Eylül 2017 tarih 30186 sayılı Resmi Gazete

DUYURU

Bereket Tekafül Web Sitesi Yayında!

Bereket Katılım Sigorta ve Bereket Katılım Hayat web sitesi www.berekettekaful.com.tr yayında!

Devamını Oku